We helpen bewoners

We praten niet alleen, maar komen tot acties, om het verschil te kunnen maken

Samenwerken met u!

Meer bewonersparticipatie, zodat u in een vroeg stadium wordt betrokken in besluitvorming die u treft. Het is logisch dat u meebeslist over de inrichting van uw woonomgeving. Omwonenden dienen serieus mee te praten en te kiezen. De gemeente moet hiernaar luisteren. De gemeente moet er zijn voor haar inwoners; in plaats van andersom! Het is tijd voor co-democratie!

Armoede

Niet alleen mensen met een uitkering leven vaak in armoede. Ook mensen met een redelijk inkomen, die buiten hun schuld in de financiële problemen zijn gekomen verdienen aandacht via gerichte initiatieven in de wijken.

 

Woningnood

De balans moet terug. Meer betaalbare woningen met meer kansen voor starters. Ook zijn er te weinig sociale huurwoningen. Wachttijden tussen gemiddeld 7 en 12 jaar zijn geen uitzondering. Hier moet verandering in komen, maar we moeten de leefbaarheid in wijken niet uit het oog verliezen.

 

Veiligheid

Wij zijn voor handhaving met gezond verstand en vooral op plekken waar de overlast plaatsvindt. Gericht cameratoezicht kan beter worden benut om bijvoorbeeld illegale afvaldumpingen of overlast in de openbare ruimte tegen te gaan. Hufterigheid moet worden aangepakt en beboet. Samen houden we Den Haag leefbaar.

Parkeeroverlast

Er moet goed gekeken worden naar de parkeerdruk in wijken. De auto wordt nu de stad uitgejaagd, terwijl mensen die voor hun werk nodig hebben.

 

Eenzaamheid

Er zijn mensen die amper of geen (sociale) contacten met de buitenwereld hebben. De gemeente heeft hierin een belangrijke taak om eenzaamheid te signaleren en maatregelen te nemen. Ook hier geldt: buurtgericht.

 

Ouderen

Ouderen verdienen meer respect en aandacht, deze generatie heeft ons land opgebouwd en ouderen vanaf 60 verdienen gratis openbaar vervoer. We laten ze zeker niet in de steek!  

 

Afval

Om zwerfafval en troep bij afvalcontainers te voorkomen vinden wij dat de gemeente bewoners moeten stimuleren om hen afval op een juiste manier te deponeren. Den Haag kampt al jaren met een afvalproblematiek! Notoire vervuilers verdienen hoge boetes.

 

Standpunten met betrekking tot de stellingen van het kieskompas

 

1. Gemeente Den Haag moet excuses aanbieden voor het slavernijverleden

Helemaal niet mee eens, dat de gemeente een excuses moet aanbieden voor iets dat de Nederlandse voorvaderen hebben gedaan, vinden inwoners een vreemde zaak.

 

2. De gemeente moet stoppen met de promotie van de visserij in Scheveningen

Helemaal niet mee eens, ondernemers hebben het al moeilijk zat in deze coronacrisis.

 

3. De sekswerkplekken in de Doublet- en Geleenstraat moeten open blijven

Neutraal, betrek inwoners bij dit besluit.

 

4. Het vuurwerkverbod voor consumenten moet ook na corona blijven

 Helemaal niet mee eens, sierwerk mag best behouden blijven.

5. De extra grote terrassen moeten ook na corona blijven, ook als dat leidt tot meer overlast

Mee eens, de ondernemers hebben al een moeilijke tijd achter de rug. Grote terrassen zorgen voor meer omzet. Bij eventuele overlast moet er samen met de ondernemer worden gekeken naar een mogelijke oplossing.

 

6. De gemeente moet zich inzetten om ervoor te zorgen dat inwoners zich laten vaccineren tegen corona

Helemaal niet mee eens, niet aan de gemeente. 

 

7. Gemeente Den Haag moet het initiatief nemen om asielzoekers op te vangen

Niet mee eens, niet aan de gemeente. 

 

8. Voor klimaatmaatregelen mag de OZB (de belasting op huisbezit) stijgen

Helemaal niet mee eens, de koopkracht is al behoorlijk achteruit gegaan.

 

9. Den Haag moet uiterlijk in 2030 klimaatneutraal worden, ook als dat leidt tot hogere kosten voor inwoners

Helemaal niet mee eens, niet iedereen kan dit financieel dragen.

 

10. De gemeente moet huiseigenaren en huurders met een laag inkomen, subsidie geven voor het isoleren van hun huis

Mee eens, er zijn nu mensen die niet eens stoken omdat de energieprijzen ontzettend hoog zijn.

 

11. Personen uit groepen waarvan de politie denkt dat ze voor meer problemen zorgen, mogen vaker preventief gefouilleerd worden (etnisch profileren)

Niet mee eens, iedereen moet even veel gecontroleerd worden.

 

12. Het aantal coffeeshops in Den Haag moet beter worden verspreid over de stad

Mee eens, op deze wijze kunnen we de huidige overlast reduceren.

 

13. De gemeente moet meer geld uittrekken voor extra BOA’s (ordehandhavers)

Mee eens, meer veiligheid kan geen kwaad.

 

14. Om het woningtekort tegen te gaan, mogen er behalve rondom grote stations, ook hoogbouwprojecten in bestaande wijken worden gerealiseerd

Niet mee eens, men moet ook rekening houden met de parkeerdruk en afvalproblematiek.

 

15. De gemeente moet gratis bijles aanbieden aan alle kinderen in Den Haag

Helemaal mee eens, er is veel achterstand, dit is een goed initiatief.

 

16. De gemeente mag alleen samenwerken met zorgaanbieders zonder winstoogmerk

Mee eens, zo blijft de zorg voor iedereen betaalbaar.

 

17. Er moet meer geld naar kunst en cultuur

Neutraal, er  mag meer geld naar armoede.

 

18. In plaats van strenger optreden tegen overlastgevende jongeren, moet de gemeente geld uittrekken voor activiteiten voor deze jongeren

Helemaal mee eens, als de jongeren niet voor overlast zorgen dan wel.

 

19. De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren voor de samenleving

Helemaal mee eens, op deze wijze dienen zij de stad en de burger.

 

20. Bij een tekort kan de gemeente beter bezuinigen op gemeentelijke voorzieningen, dan de lokale belastingen verhogen

Mee eens, zo worden de mensen die rond moeten komen van een minima bespaard.

 

21. Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale belasting daarvoor omhoog moet

Helemaal mee eens, als het wel bij  de juiste mensen terechtkomt.

 

22. De gesloten stadsdeelloketten moeten weer heropend worden, ook al kost dit te gemeente geld

Helemaal mee eens, op dit moment is de service zeer slecht.

 

23. Om de ambtelijke organisatie een betere afspiegeling van Den Haag te maken, moeten minderheden voorrang krijgen bij sollicitaties

Helemaal niet mee eens, er moet op basis van vaardigheden worden geselecteerd.

 

24. Er moet meer groen komen in Den Haag, ook al moeten hiervoor parkeerplaatsen verdwijnen

Helemaal niet mee eens, er zijn weinig parkeerplaatsen.

 

25. De hondenbelasting moet worden afgeschaft

Helemaal mee eens, mensen betalen al genoeg belasting.

 

26. Openbaar vervoer moet gratis worden voor kinderen tot 12 jaar, ook al kost dat de gemeente geld

Helemaal mee eens, goed voor de ontwikkeling en sociale contacten. Tevens een idee voor ouderen.

 

27. De gemeente moet meer ruimte maken voor fietsers, ook al gaat dat ten koste van autoverkeer

Niet mee eens, auto’s worden uit de stad geweerd.

 

28. Er moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dat ten koste van de privacy

Mee eens, daar waar het nodig is.

 

29. Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) mogen geen voorrang krijgen op een sociale huurwoning

Mee eens. er moet verdeeld worden op gelijke kansen.

 

30. Er moeten meer sociale huurwoningen in de sociaal-economische sterke buurten komen

Niet mee eens, tenzij een pilot uitwijst dat de sociale cohesie bevorderd.

 

31. Minimaal 40% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn

Helemaal mee eens, hierdoor krijgen starters eerder een kans.

 

32. Er moeten meer woningen gebouwd worden, ook al gaat dat ten koste van het groen

Helemaal mee eens, om de woningnood op te lossen, dan moeten we concessies doen aan het groen.